*บินตรง* ทัวร์อินเดีย (India): มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์อินเดีย (India): มหัศจรรย์อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2566

 • พ.ย. 01-05, 22-26
 • ธ.ค. 06-10, 20-24, 27-31 (วันปีใหม่ หยุด ส. 30 ธ.ค.-อ. 02 ม.ค. 67)

2567

 • ม.ค. 10-14, 31-04 ก.พ.
 • ก.พ. 07-11, 21-25 (วันมาฆบูชา หยุด ส-จ 24-26 ก.พ.), 28-03 มี.ค.
 • มี.ค. 06-10, 20-24

 

Highlight

 • เยือนพุทธคยาหรือวัดมหาโพธิ์ จุดกำเนิดของศาสนาพุทธ เพราะเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่
 • เยือนวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสาวกจำนวน 1,250 รูป
 • เยือนเขาคิชฌกูฏ จุดเด่นที่น่าสนใจคือจุดสูงสุดบนยอดเขาเป็น พระคันธกุฎี ลักษณะเป็นอิฐปรักหักพังทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน
 • เยือนมหาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
 • ชม สังเวชนียสถาน สารนาถ สักการะธรรมเมกสถูป สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
 • ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ ที่เก่าแก่ที่สุดของกรมโบราณคดีอินเดีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1905 เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุโบราณที่ขุดพบในสารนาถ
 • ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความงามของเมืองพาราณสี
 • ชมพิธีคงคาอารตี หรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ ที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา
 • เยือนวัดกาสีวิศวะนาต โดดเด่นด้วยความที่วัดเป็นสีชมพูสวยงามและหอคอยของวัดเคลือบด้วยทองคำ 800 กิโลกรัม
 • เยือนวัดไทยสะสาราม ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับชาวพุทธและผู้มาแสวงบุญ

 

กำหนดการ

 • วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมืองพุทธคยา อินเดีย • หมู่บ้านนางสุชาดา • แม่น้ำเนรัญชรา • วัดมหาโพธิ์
 • วันที่ 2 ราชคฤห์ วัดเวฬุวันวรวิหาร • เขาคิชฌกูฎ • ที่คุมขังพระเจ้าพิมพิสาร • มหาวิทยาลัยนาลันทา • พุทธคยา
 • วันที่ 3 พาราณสี สารนาถ • พิพิธภัณฑ์สารนาถ • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธีคงคาอารตี
 • วันที่ 4 วัดกาสีวิศวะนาต พุทธคยา • วัดไทยสะสาราม
 • วันที่ 5 เมืองพุทธคยา • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  24,999-29,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-IND-BT-GAY51_FD-20MAR2024-PE230703

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top