*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ม.ค.     12-15 / 19-22
 • ก.พ.     02-05
 • มี.ค.     01-04 / 15-18 / 22-25

Highlight

 • พิเศษ!! เมนู บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา
 • ชม หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน
 • ขึ้นกระเช้าสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) ที่จัดแสดงวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองแบบดั้งเดิม + ชมดอกซากุระ (กลาง ก.พ.-มี.ค.)
 • ล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (SUN MOON LAKE) แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุด
 • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู
 • เยือน อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ชมการเปลี่ยนเวรยามของทหารรักษาการ
 • ชม วัดหลงซาน (Longshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป
 • ช้อปปิ้ง ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต / หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า / ร้านขนมพายสับปะรด / ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต / ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน (ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 2     เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง
 • วันที่ 3     ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่ 4     วัดหลงซาน ● ศูนย์ GERMANIUM ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ

  20,999 - 22,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE69-CI-22Mar2024-A231025

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top