*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน บินกับ EVA Airways (BR) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์ ไต้หวัน (Taiwan): ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาลีซาน เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น 5 วัน 4 คืน บินกับ EVA Airways (BR)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • เม.ย.    11-15 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.)

Highlight

 • เมนูพิเศษ..พระกระโดดกำแพง
 • ล่องเรือ ทะเลสาบสุริยันจันทรา เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน
 • ชม หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวัน
 • นั่งรถไฟโบราณ ชม อุทยานอาลีซาน
 • ชม วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และสวยงามที่สุดในไต้หวัน
 • เยือน อุทยานเย๋หลิ่ว แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ
 • ปล่อยโคมลอยที่ หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น
 • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้ง ร้านขนมพายสับปะรด / ตลาดซีเหมินติง / GERMANIUM POWER CENTER / GLORIA OUTLETS

กำหนดการ

 • วันที่ 1     วันพฤหัสบดี  ที่ 11 เมษายน 2567 สนามบินสุวรรณภูมิ * สนามบินเถาหยวน
 • วันที่ 2     วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 หนานโถว * ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา * วัดเหวินอู่  * ชิมชาอู่หลง * เมืองเจียอี้ * หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
 • วันที่ 3     วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 อุทยานอาลีซาน * นั่งรถไฟโบราณ * ไทเป *ร้านขนมพายสับปะรด * ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่ 4     วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567  วัดหลงซาน* อุทยานเย๋หลิ่ว * หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น * หมู่บ้านสือเฟิ่น ปล่อยโคมลอย 4 ท่าน/โคม
 • วันที่ 5     วันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค * ร้านสร้อย GERMANIUM * หมู่บ้านทหารโบราณซื่อ ซื่อ หนัน ชุน * GLORIA OUTLET * สนามบินเถาหยวน * กรุงเทพ * สนามบินสุวรรณภูมิ

  37,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IA13-TWN-Nantou-ADP06TPE-11Apr2024-A240206

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top