กฎใหม่! โอนเงินข้ามประเทศเกิน 5 หมื่นบาท โดนตรวจสอบ - ALL ABOUT JOURNEY

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62  ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ เพื่อตัดช่องทางการฟอกเงิน และการสนับสนุุนผู้ก่อการร้าย  โดยมีประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มียอดเงินตั้งแต่ 5 หมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้สั่งคำสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับคำสั่งโอน ต้องดำเนินการส่งและรับข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนพร้อมคำสั่งโอนเงิน โดยคำสั่งโอนเงินต้องมีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849333

Top