สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของประเทศต่างๆ (ประเทศขึ้นต้นด้วย A- ประเทศขึ้นต้นด้วย I) - ALL ABOUT JOURNEY

A

ARMENIA  ประกาศเมื่อ 06.02.2020

นักท่องเที่ยวจีน (จากเดิมไม่ต้องขอวีซ่า) ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางทุกคน

AUSTRALIA – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจากประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าหรือผ่านประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีสัญชาติออสเตรเลีย บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในออสเตรเลีย ชาวนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย (ถูกกักบริเวณเพื่อดูอาการ 14 วัน) และ ลูกเรือของสายการบินต่างๆ

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เคยอยู่ในเรือ Diamond Princess เข้าหรือผ่านประเทศ ยกเว้น ชาวออสเตรเลีย (ถูกกักบริเวณเพื่อดูอาการ 14 วัน) และ นักท่องเที่ยวที่ผ่านการกักตัวดูอาการ 14 วันแล้วก่อนเข้าประเทศ

AZERBAIJAN – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– นักท่องเที่ยวจีนต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง

B

BAHAMAS – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ห้ามบุคคลที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 20 วันเข้าประเทศ

– บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในหมู่เกาะบาฮามาส ต้องถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน

BAHRAIN – ประกาศเมื่อ 13.02.2020

– ห้ามนักท่องเที่ยวและลูกเรือของสายการบินที่เคยผ่านหรือพักในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีสัญชาติ Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia และ United Arab Emirates และ บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรใน Bahrain (ต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและอาจถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน)

BANGLADESH – ประกาศเมื่อ 08.02.2020

– ชาวจีน บุคคลที่ถือพาสปอร์ต ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ต้องขอวีซ่าก่อนเดินทาง และต้องกรอกเอกสารเพื่อยืนยันว่าสุขภาพแข็งแรงบนเครื่องบินก่อนเข้าประเทศ

BELIZE – ประกาศเมื่อ 10.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีสัญชาติ Belize และ ลูกเรือของสายการบิน

BERMUDA – ประกาศเมื่อ 18.02.2020

– นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันต้องถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน

C

COMORES ISLANDS – ประกาศเมื่อ 17.02.2020

– นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนและประเทศใดก็ตามที่ยืนยันแล้วว่ามีการระบาดของไวรัสในระยะเวลา 14 วันต้องถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน

COOK ISL. – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

E

EL SALVADOR – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือสัญชาติจีนและมาจากประเทศจีนเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรใน El Salvador

F

FIJI – ประกาศเมื่อ 07.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติ Fiji

FRENCH POLYNESIA –  ประกาศเมื่อ 17.02.2020

– ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศ กัมพูชา จีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เนปาล สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอ่ายุไม่เกิน 5 วัน

– ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรใน French Polynesia ต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการ

– นักท่องเที่ยวอื่นๆต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพบนเครื่องบิน

G

GRENADA – ประกาศเมื่อ 10.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือสัญชาติจีนและมาจากประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติเกรนาดา ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในเกรนาดา

GUATEMALA – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 15 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติกัวเตมาลา (ต้องรับการตรวจร่างกาย)

H

HONG KONG – ประกาศเมื่อ 08.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรหรือเคยพักอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในฮ่องกง

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วัน (ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในฮ่องกงต่ำกว่า 14 วัน) เข้าประเทศ

– ผู้ที่มาจากประเทศจีนหรือเคยพักอาศัยในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันจะต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน

I

INDIA – ประกาศเมื่อ 09.02.2020

– วีซ่าที่ออกก่อนวันที่ 5 ก.พ. 2563 สำหรับผู้ถือสัญชาติจีนถูกยกเลิกทั้งหมด ยกเว้น ผู้ที่ถือ OCI Card* ลูกเรือของสายการบิน

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่อาศัยในประเทศจีนก่อนวันที่ 16 ม.ค. 2563 เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือ OCI Card* ลูกเรือของสายการบิน

* OCI Card (Overseas Citizenship of India) คือ ใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในสาธารณรัฐอินเดียโดยไม่มีกำหนด

INDONESIA – ประกาศเมื่อ 08.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ทุกคนที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าหรือผ่านประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีสัญชาติอินโดนิเซีย ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในประเทศอินโดนิเซีย

IRAN – ประกาศเมื่อ 10.02.2020

– ผู้ถือสัญชาติจีน ผู้ถือพาสปอร์ตฮ่องกง มาเก๊า (ที่เคยไม่ต้องขอวีซ่า) ต้องขอวีซ่าหรือทำ visa on arrival และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อรับใบรับรองแพทย์ก่อนเข้าประเทศ

IRAQ – ประกาศเมื่อ 11.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ถือสัญชาติจีนและผู้ที่เคยพักอาศัยในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติอิรัก ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในอิรัก (ถูกกักบริเวณเพื่อดูอาการ 14 วัน)

ISRAEL – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ และ ไทย ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ไปเปลี่ยนเครื่อง ผู้ที่ถือสัญชาติอิราเอล และคู่สมรส และบุตร ผู้ถือหนังสือเดินทางของปาเลสไตน์ และคู่สมรส

 

Top