สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของประเทศต่างๆ (ประเทศขึ้นต้นด้วย P- ประเทศขึ้นต้นด้วย V) - ALL ABOUT JOURNEY

P

PALAU – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยไปหรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

PAPUA NEW GUINEA –  ประกาศเมื่อ 17.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ได้ไปพักในประเทศที่ปลอดเชื้อแล้วอย่างน้อย 14 วัน

PARAGUAY – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ยกเลิกวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ถือสัญชาติจีนทุกคน

PHILIPPINES – published 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติฟิลิปปินส์ คู่สมรส บุตร ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในประเทศฟิลิปปินส์ (ถูกกักตัว 14 วัน)

R

RUSSIAN FED. – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติจีนเข้าประเทศตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2563

S

SAMOA – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า สิงคโปร์ และ ไทย เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ได้พักในประเทศที่ปลอดเชื้อเป็นเวลา 14 วันและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 3 วัน

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศ Australia, Canada, Chinese Taipei, France, Germany, Malaysia, Viet Nam, USA (California) และ United Arab Emirates เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 3 วัน

SEYCHELLES – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันและผู้ที่เคยพักอาศัยในประเทศดังกล่าวผ่านหรือเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติ Seychelles ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรใน Seychelles

SINGAPORE – ประกาศเมื่อ 08.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันผ่านหรือเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในสิงคโปร์ ผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ระยะยาว เช่น นักเรียน ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ฯลฯ (ถูกกักตัวเพื่อดูอาการ)

– ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสิงคโปร์ที่มีประวัติเดินทางไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ก่อนรับตั๋วโดยสารเครื่องบิน

– ไม่อนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติจีนที่ถือพาสปอร์ตซึ่งออกในมณฑลหูเป่ย์ผ่านหรือเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในสิงคโปร์ ผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ระยะยาว เช่น นักเรียน ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ฯลฯ (ถูกกักตัวเพื่อดูอาการ)

– ยกเลิกวีซ่าที่ออกให้แก่ผู้ถือสัญชาติจีนทุกคน

SOLOMON ISL. – ประกาศเมื่อ 13.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่หรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

– นักท่องเที่ยวที่เคยเปลี่ยนเครื่องที่ Fiji, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea or Vanuatu ในระยะเวลา 14 วันสามารถเข้าประเทศได้หากพิสูจน์ได้ว่าในช่วงระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาไม่เคยพักอาศัยหรือเปลี่ยนเครื่องที่ Australia, Cambodia, Canada, Chinese Taipei, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Korea (Rep.), Malaysia, Nepal, Philippines, Russian Fed., Singapore, Sri Lanka, Sweden, Thailand, USA, United Arab Emirates, United Kingdom or Vietnam.

SOMALIA – ประกาศเมื่อ 10.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 20 วันเข้าประเทศ ยกเว้น บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในโซมาเลีย (ถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน)

ST. LUCIA – ประกาศเมื่อ 14.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติ St. Lucia (ถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน)

SRI LANKA – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ผู้ถือสัญชาติจีนไม่สามารถทำ visa on arrival ได้

T

TAIWAN – ประกาศเมื่อ 11.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เข้าหรือผ่านประเทศ ยกเว้น มีคู่สมรสเป็นชาวไต้หวัน

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่ในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไต้หวัน บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในไต้หวัน ผู้ที่ถือพาสปอร์ต ฮ่องกง มาเก๊า

– นักท่องเที่ยวที่ไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า และอยู่ภายในสนามบินในระยะเวลา 14 วันจะต้องถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน ยกเว้น ลูกเรือสายการบินที่ไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศดังกล่าว ต้องแสดงหนังสือรับรองว่าไม่ได้เข้าประเทศนั้นๆ

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักอาศัยในประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือพาสปอร์ตไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า

TONGA – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มาจากประเทศจีนเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ได้พักในประเทศที่ปลอดเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วันและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 3 วัน ผู้ถือสัญชาติตองกาและสมาชิกในครอบครัว บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในตองกาและสมาชิกครอบครัว ลูกเรือสายการบินที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม

TRINIDAD AND TOBAGO – ประกาศเมื่อ 07.02.2020

– ไม่อนุญาตให้บุคคลที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติ Trinidad and Tobago บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรใน Trinidad and Tobago (ถูกกักตัวดูอาการ)

U

USA – ประกาศเมื่อ 14.02.2020

– ไม่อนุญาตให้บุคคลที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

– บุคคลที่เคยอยู่ในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันจะต้องบินมาลงที่สนามบินต่อไปนี้เท่านั้น Atlanta (ATL), Chicago (ORD), Dallas, (DFW), Detroit (DTW), Honolulu (HNL), Los Angeles (LAX), New York (JFK or EWR), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) และ Washington (IAD)

V

VANUATU – ประกาศเมื่อ 18.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยอยู่ในประเทศ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานใน Vanuatu ที่ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องน้อยกว่า 8 ชม.และไม่ได้ออกจากสนามบินที่ ฮ่องกง

– นักท่องเที่ยวทุกคนต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องบิน

– นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่ในประเทศ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2562 ที่อยู่ในประเทศ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า มาแล้ว 14 วัน ต้องกรอกข้อมูลสุขภาพและได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการเจ็บป่วยด้านทางเดินหายใจใดๆ

VIET NAM – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เคยอยู่หรือเคยเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติเวียดนาม บุคคลผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในเวียดนาม

Top